rowerowa.eu  >   regulaminREGULAMIN GÓRSKIEJ ROWEROWEJ PIELGRZYMKI Z RZESZOWA DO DĘBOWCA

I Organizator.

Górska Rowerowa Pielgrzymka z Rzeszowa do Dębowca, zwana dalej pielgrzymką, jest organizowana przez Księży Misjonarzy Saletynów z parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 7, 35-036 Rzeszów).

II Przygotowanie pielgrzymki.

 1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do przeprowadzenia pielgrzymki zgodnie z założonym programem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie pielgrzymki (w tym zmian trasy pielgrzymki), wynikających ze złej pogody, złej kondycji pielgrzymów bądź innych nie przewidywanych na chwilę obecną zdarzeń.

III Uczestnicy pielgrzymki.

 1. W pielgrzymce mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły lat 14.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko za zgodą ich rodziców (prawnych opiekunów) i pod opieką przynajmniej jednego z nich lub innego wyznaczonego przez nich opiekuna – uczestnika pielgrzymki, który zobowiązał się podjąć tego zadania.
 3. Niepełnoletni uczestnik i jego opiekun powinni jechać w tej samej grupie pielgrzymki.

IV Odpowiedzialność uczestników.

 1. Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność.
 2. Za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki oraz powrotu z Dębowca, odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez uczestników.

V Podstawowe wymagania.

 1. W czasie trwania pielgrzymki, każdy z uczestników powinien:
  • być w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają aktywny udział w pielgrzymce,
  • dysponować sprawnym rowerem (po przeglądzie) oraz strojem zapewniającym bezpieczną jazdę,
  • poruszać się na rowerze w kasku ochronnym,
  • stosować się do zasad poruszania się rowerem po drogach publicznych,
  • stosować się do wytycznych kierowanych przez wyznaczone przez organizatora osoby, w szczególności tych dotyczących jazdy w określonej grupie, zasad jazdy w określonej grupie, zakwaterowania oraz udziału w pracach porządkowych związanych z opuszczeniem miejsca noclegowego.
 2. Dodatkowo, uczestnicy grupy terenowej, powinni posiadać umiejętności jazdy odpowiadające specyfice trasy tej grupy oraz być świadomi potencjalnego ryzyka z tym związanego (na trasie występują m. in. kamieniste zjazdy i podjazdy, błotniste drogi i przeprawy przez rzeki).
 3. Zaleca się także by:
  • nie narzekać na pozostałych uczestników,
  • zachowywać się kulturalnie.

VI Charakter pielgrzymki i jego konsekwencje.

Pielgrzymka ma charakter religijny. W związku z tym organizator wymaga od uczestników m. in.:

 • uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki tj. modlitwa, Eucharystia, konferencje,
 • wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów itp.,
 • gotowości do budowania wspólnoty,
 • troski o współtowarzyszy pielgrzymki (przede wszystkim czekania na tych, którzy jadą w tyle).

VII Wcześniejszy powrót z pielgrzymki.

 1. Jeżeli w czasie trwania pielgrzymki okaże się, iż ze uczestnik nie może kontynuować jazdy na rowerze, organizator zobowiązuje się umożliwić mu dojazd samochodem do miejsca noclegowego.
 2. Jeżeli stan, o którym mowa w pkt. 1 nie minie do poranka następnego dnia pielgrzymki, uczestnik powinien wrócić do domu na własną rękę.
 3. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2 uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o zwrot odpowiedniej części wpłaty.

VIII Zapisy.

 1. W celu zgłoszenia udziału w pielgrzymce należy przesłać (online) prawidłowo wypełniony formularz udostępniony na stronie www.rowerowa.eu.
 2. Zgłoszenie jest skuteczne z chwilą uruchomienia linka aktywacyjnego, który znajduje się w wiadomości przesłanej na podany w fomularzu adres e-mail.
 3. Osoby niepełnoletnie powinny dodatkowo doręczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, uwzględniający zgodę rodziców (prawnych opiekunów) oraz opiekuna wyznaczonego na pielgrzymkę.

 4. Zgłaszający, przed przesłaniem formularza zgłoszeniowego, powinien dokładnie zaznajomić się z planowaną trasą oraz programem pielgrzymki.
 5. Organizator dokona zapisu na liście uczestników z chwilą otrzymania zgłoszenia spełniającego wymogi określone w pkt. 1, o ile wcześniej nie została wyczerpana ilość wolnych miejsc.
 6. W razie braku wolnych miejsc, organizator może zapisać zgłaszającego na liście rezerwowej.
 7. Zgłaszający powinien dokonać wpłaty pokrywającej koszt udziału w pielgrzymce do dnia poprzedzającego spotkanie organizacyjne, w wysokości określonej na stronie internetowej pielgrzymki w dziale "warto wiedzieć". Za dokonane w terminie uważa się również wpłaty gotówką bezpośrednio przed spotkaniem organizacyjnym.
 8. Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia możliwości wpisu na listę uczestników.
 9. Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w pkt. 6 może skutkować skreśleniem zgłaszającego z listy uczestników.
 10. Część wpłaty, w wysokości 50 zł, nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z pielgrzymki po spotkaniu organizacyjnym.
 11. Wpłat należy dokonywać przelewem, wpisując dane określone na stronie pielgrzymki w dziale "zgłoszenia" lub w wyznaczonych terminach na ręce osób prowadzących zapisy.
 12. W uzasadnionych wypadkach, w miarę dostępnych środków, istnieje możliwość obniżenia kwoty, o której mowa w pkt. 6 bądź całkowitego odstąpienia od jej pobierania.

IX Spotkanie organizacyjne.

 1. Obecność na spotkaniu organizacyjnym jest warunkiem wzięcia udziału w pielgrzymce. Obowiązek ten dotyczy także rodziców (prawnych opiekunów) zgłaszanych osób niepełnoletnich.
 2. Pkt. 1 nie stosuje się wobec:
  • uczestników poprzednich edycji pielgrzymki,
  • osób, których miejsce zamieszkania znajduje się w znacznej odległości od Rzeszowa,
  • osób, które z innych ważnych powodów nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, o ile uprzedziły organizatora o swej nieobecności.
 3. Osoby, o których mowa w pkt. 2 powinny na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej pielgrzymki.

X Zachowania sprzeczne z regulaminem.

Organizator nie będzie stosował żadnych środków w celu wymuszenia zachowania zgodnego z zasadami uczestnictwa w pielgrzymce, niemniej jednak nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować:

 • wykluczeniem uczestnika z pielgrzymki,
 • nieuwzględnieniem zgłoszenia uczestnictwa w kolejnych edycjach pielgrzymki.

XI Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 18 sierpnia 2017 r.

Wspierają nas

 • panmaterac.pl
 • www.poslaniec.com
 • www.pielgrzymki.neT

Parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów
www.lasalette.pl